På Ekonomistyrningsverkets hemsida kan du läsa om myndigheternas regleringsbrev:

http://www.esv.se/amnesomraden/budgetprocessen/regleringsbrev.4.1faf3f4fcea3ced188000305.html

I statsliggaren på samma sida hittar du själva regleringsbreven:

http://www.esv.se/snabblankar/statsliggarenmedregleringsbrev/statsliggarensoksida.4.381a53100408a68b18000656.html

Annonser

I Regeringsformen, som är en grundlag i Sverige, fastslås det att all makt utgår ifrån folket.
I riksdagen sitter folkvalda politiker. Riksdagen har omkring sig flera andra beslutande instanser, regering, landsting, kommuner med mera. Så här står det bland annat på Riksdagens hemsida http://www.riksdagen.se

”Det är riksdagen som stiftar lagarna i Sverige. Besluten som riksdagen fattar gäller i hela Sverige. Man kan säga att riksdagen fattar beslut på den nationella nivån. Riksdagen beslutar till exempel inte om en kommun ska lägga ned en skola eller om en gymnasieskola ska börja ta betalt för skolluncherna. Däremot är det riksdagen som fattar beslut om vilka avgifter som staten kan ta ut av sina medborgare – i form av till exempel skatter.
När väljarna har valt vilka 349 ledamöter som ska sitta i riksdagen utser riksdagen en statsminister. Därefter väljer statsministern vilka ministrar som ska ingå i regeringen.
Regeringen måste stödjas eller i alla fall tolereras av riksdagen, annars kan den tvingas att avgå. Riksdagen kan när den vill pröva om regeringen har stöd av riksdagen. Det kallas parlamentarism.
I grundlagen står det att regeringen styr riket. Det gör den genom att lägga fram förslag, propositioner, som riksdagen sedan ska ta ställning till. Enkelt uttryckt kan man säga att regeringen föreslår och riksdagen beslutar”

Om du själv går in på hemsidan kan du där hämta mer information.